Studentai delegavo savo atstovą į VDU Tarybą

Gruodžio 7 dieną vykusiame elektroniniame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento balsavime nuspręsta, kaip studentų atstovą į VDU Tarybą deleguoti Kęstutį Jasiulevičių. 

K. Jasiulevičius dar būdamas studentu aktyviai įsitraukė į VDU Studentų atstovybės (SA) ir Lietuvos studentų sąjungos veiklą. Šiuo metu jis vadovauja Keleivių aptarnavimo departamentui bendrovėje „LG Link“. K. Jasiulevičius turi sukaupęs ilgametę patirtį verslo srityje, dirbant su žmogiškaisiais ištekliais, komunikacija, projektų valdymu.

K. Jasiulevičius universiteto Taryboje teigia sieksiantis teigiamų pokyčių studentams: „Pirmiausia, mano tikslas, kiek įmanoma atstovauti studentų interesams, skatinti VDU bendruomenės bendradarbiavimą, drąsinti VDU diegti reikalingus pokyčius.“

VDU SA Prezidentas Paulius Vaitiekus pasakoja, kad K. Jasiulevičius aktyviai įsitraukė į studentiško judėjimo veiklą ir studentų problemos jam tikrai nėra svetimos:  „Išrinktas Tarybos narys yra linkęs tiesiogiai bendrauti  tiek su Studentų parlamentu, tiek su studentų atstovais kituose universiteto organuose, kas suteikia galimybę įvairių sprendimų siekti efektyviau.“

Pagal užimamas pareigas, į universiteto Tarybą deleguojamas ir VDU SA prezidentas.

VDU Taryba yra kolegialus valdymo organas, kuris, įvertinęs Senato siūlymus, tvirtina universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus, nustato universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, taip pat svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. 

 

 

Skip to content