Egzaminų ir kolokviumų perlaikymas

Kokiu atveju studentas gali perlaikyti egzaminą?         

Studentas ar klausytojas, neišlaikęs egzamino (gavęs žemesnį nei 5 egzamino įvertinimą), taip pat neatvykęs į egzaminą dėl pateisinamos priežasties, turi teisę egzaminą perlaikyti vieną kartą. Perlaikymas yra nemokamas. 

Kokiu atveju studentas gali perlaikyti kolokviumą?

Studentas ar klausytojas gavęs neigiamą kolokviumo įvertinimą (mažesnį nei 5), gali jį vieną kartą perlaikyti nemokamai, bet ne vėliau kaip per 3 savaites nuo atsiskaitymo laikymo. Jei studijų dalyke numatyti keli kolokviumai, perlaikyti galima tik vieną, turintį didžiausią svorį.

Kada perlaikyti egzamino ar kito atsiskaitymo negalima?

Neatvykus į egzaminą ar kitą atsiskaitymą be svarbios pateisinamos priežasties arba nesąžiningai pasielgus atsiskaitymo metu, egzamino ar kito atsiskaitymo perlaikyti ar laikyti kitu metu, negalima. 

Kiek kartų studentas gali perlaikyti egzaminą?

Studentas arba klausytojas, neišlaikęs egzamino, turi teisę jį perlaikyti vieną kartą nemokamai. Jei po perlaikyto egzamino, galutinis dalyko įvertinimas yra mažesnis nei 5, studentas gauna studijų dalyko skolą ir privalo kartoti to dalyko studijas, sumokėdamas Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą.

Kur kreiptis, jei studentas nori perlaikyti egzaminą?

Reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą. 

Kada vyksta egzaminų perlaikymas?

Egzaminų perlaikymą organizuoja atitinkami padaliniai pasibaigus egzaminų sesijai, akademiniame kalendoriuje nurodytu laiku. Perlaikomų egzaminų tvarkaraštį padaliniai skelbia Studentų portale (www.studentas.vdu.lt), fakultetų ir katedrų ar jiems prilygstančių padalinių skelbimų lentose ne vėliau kaip dvi dienos iki paskirtos egzamino perlaikymo datos.

Ar galima paankstinti/pavėlinti egzaminų sesiją?

Norint atidėti (pavėlinti) egzaminų sesiją, studentas privalo kreiptis į savo fakulteto dekaną, akademijos kanclerį. Jis spręs ar sesija gali būti atidėta. Atidėti egzaminų sesiją galima: rudens semestro ne vėliau kaip iki kovo 1 d., pavasario semestro ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Jeigu studentas nori pavėlinti egzaminų sesiją dar ilgesniam laikui, tai sprendžia studijų prorektorius. Paankstinti egzaminų sesijos negalima.

Ką daryti, jei vienu metu studentas turi du egzaminus?

Tokiu atveju studentui reikia kreiptis į savo fakulteto dekaną, akademijos kanclerį ir prašyti nukelti vieną egzaminą.

Ką daryti, jei studentas negalėjo atvykti į egzaminą?

Jeigu studentas sesijos metu negalėjo atvykti į egzaminą (egzaminus) dėl svarbių pateisinamų priežasčių, fakulteto dekanas, akademijos kancleris potvarkiu gali atidėti tų egzaminų laikymą: rudens semestro ne vėliau kaip iki kovo 1 d., pavasario semestro ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Informuoti apie neatvykimo priežastis studentas arba jo įgalioti asmenys privalo iki egzaminų sesijos pabaigos. Pateikti argumentuotą prašymą su priežastis pagrindžiančiais dokumentais, dekanui ar akademijos kancleriui dėl leidimo laikyti egzaminą kitu metu studentas privalo per dvi darbo dienas, išnykus priežastims, dėl kurių negalėjo atvykti.

Ar gydytojo pažyma gali pateisinti praleistą egzaminą?

Taip, gydytojo pažyma yra oficialus dokumentas, pateisinantis praleistą egzaminą.

JEI KYLA DAUGIAU KLAUSIMŲ, KREIPKIS EL. PAŠTU AKADEMAI@VDUSA.LT 

Skip to content