Viskas, ką reikia žinoti apie stipendijas VDU

Universitete stude­ntams skiriamos šios f­inansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, užsienio lietuvių stipe­ndija, doktorantų stipendija, vienkartinė stipendija, tikslinė stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Skatinamoji stipendija

Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų formos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Lėšos skatinamosioms stipendijoms paskirstomos proporcingai pagal studijų programas ir skiriamos: ne mažiau kaip 20-ai procentų studentų skaičiaus, kurie neturi akademinių skolų, jų paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 8 (aštuoni) balai, o paskutinio semestro apimtis kreditais atitinka universiteto studijų reguliamine numatytus minimalius reikalavimus.

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

• rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.

• pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Skatinamosios stipendijos skiriamos ir pagal Vytauto Didžiojo universiteto studijų mainų programas į užsienio universitetus išvykstantiems bei iš jų grįžtantiems studentams pagal jų išsivežamus ar parsivežtus paskutiniojo semestro studijų rezultatus.

Apie gautą skatinamąją stipendiją studentas informuojamas asmeniškai.

Kas gali gauti padidintą skatinamąją stipendiją?

Padidinto dydžio skatinamosios stipendijos skiriamos pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra dešimt balų bei antros pakopos studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra dešimt balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ir (ar) meninėje veikloje.

Studentai, norėdami gauti šią stipendiją per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą savo fakulteto dekanui kartu su užpildyta ir universiteto rektoriaus patvirtinta, publikacijų bei studento mokslinės ar meninės veiklos sąrašo forma.

Papildoma vienkartinė stipendija

Ji yra mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą ir gali būti skiriama studentui pateikus laisvos formos prašymą ir pridėjus atitinkamus, prašymą grindžiančius dokumentus šiais atvejais:

• netekus vieno iš tėvų (pridedama mirties liudijimo kopija ir studento gimimo liudijimas). Skiriama vienerių metų laikotarpyje po mirties

• pasikeitus socialinei šeimos padėčiai (pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui: šeimos sudėties pažyma bei pažymos iš SODROS apie šeimos narių gaunamas pajamas; pažyma iš darbo biržos apie bedarbio statusą; pažyma iš socialinės paramos skyriaus apie gaunamą socialinę pašalpą; kiti aktualūs dokumentai)

• įvykus kitokiai nelaimei (pridedami atitinkami dokumentai, pavyzdžiui, pažyma iš policijos)

• studentams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje.

Kas gali gauti socialines stipendijas?

Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją, turi užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (VSF) tinklalapyje: prisijungti galima naudojantis arba elektronine bankininkyste, arba elektroninio parašo sistema. Apie paraiškų teikimo laikotarpį VDU studentams praneša Studentų departamentas.

Daugiau informacijos apie skatinamąsias, užsienio lietuvių, doktorantų ir kitas stipendijas bei paramas ir jų skyrimo rasite www.vdu.lt/stipendijos.

Skip to content