VDU Studentų parlamento posėdžio metu parlamentarai diskutavo studentams aktualiais klausimais

Vasario 9 dieną vykusio VDU Studentų parlamento posėdžio metu parlamentarai diskutavo dėl VDU Socialinio fondo įsteigimo, nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete, Apeliacinės komisijos sprendimo priežasčių pateikimo bei doktorantų keliamais klausimais.

Žygimantas Menčenkovas pristatė „Šauksmo“ dar 2020–2021 m. parlamento posėdžiuose keltą užklausą dėl VDU Studentų socialinio fondo įsteigimo. Šio fondo idėja yra ta, kad jis būtų įkurtas VDU Studentų atstovybės (VDU SA) iš organizacijos turimų lėšų ir finansinė parama būtų skiriama studentams atsižvelgiant į jų socialinę ir materialinę padėtį. VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja teigė, kad VDU SA neturi pastovių pajamų, užtikrinančių fondo finansinį stabilumą, todėl jo steigimas neatrodo įmanomas. Taip pat VDU užtikrina, kad socialinė parama būtų teikiama studentams ir nuolatinėmis stipendijomis ir vienkartinėmis įvykus netikėtai situacijai. Klausimą dėl fondo steigimo nutarta perkelti kitam posėdžiui, iki kurio parlamentarai turės laiko geriau susipažinti su dokumentu bei išsakyti pastabas.

VDU Studentų parlamento narių Facebook grupėje buvo organizuota diskusija dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete. Diskusijos iniciatorius Ž. Menčenkovas siūlo parlamentui siekti nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete ir teikti poziciją universitetui, kurioje būtų siūloma skatinti bendruomenės narius propaguoti aplinkai draugišką gyvenimo būdą, įvesti kursus apie šiai temai tinkančias mokslo sritis ir tapti aplinkai neutraliu universitetu. Parlamentarai nutarė suburti darbo grupę dėl nepaprastosios klimato kaitos paskelbimo universitete klausimo svarstymo. Prie darbo grupės prisijungti išreiškė norą: Žygimantas Menčenkovas, Ieva Vengrovskaja, Joana Gasiulytė, Emil Starodubov ir Aistė Balazaitė.

Aurelija Ramanauskaitė pristatė jau keliuose Studentų parlamento posėdžiuose keliamą klausimą dėl doktorantų akademinės anglų kalbos tobulinimo. Doktorantams yra skiriami 6 ECTS kreditai kalbos mokymuisi, tačiau mokymąsis yra komplikuotas tiek dėl patekimo į dalyką, tiek dėl dalyko turinio ir mokymosi proceso. Buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 69 doktorantūros studentai. Virš 90 proc. doktorantų nori mokytis akademinės anglų kalbos. Kaip motyvacijos mokytis anglų kalbos pagrindas, dažniausiai, yra įvardinamas poreikis rašyti mokslinius straipsnius anglų kalba (87% visų dalyvavusių apklausoje), pranešimų pristatymo poreikis (81% visų dalyvavusių apklausoje). Iš apklausos galima matyti, kad šis klausimas yra aktualus ir aiškus, todėl jo sprendimo būdai bus derinami su universiteto administracija. 

Kitas, nuo praėjusio Studentų parlamento posėdžio tęsiamas, klausimas buvo dėl doktorantų mokslinio konsultanto. Tiek vadovavimas doktorantui, tiek jo konsultavimas yra darbas, už kurį yra apmokama. Doktoranto vadovui yra skiriama 40 valandų į metus už darbą su doktorantu. Vieno doktoranto konsultavimui skiriama iki 15 val. per metus. Vadovaujantis 2021 m. balandžio mėn. 2 d. rektoriaus įsakymo nr. 154 priedu nr. 1 pastebima, kad konsultantui skirtos valandos yra išskaitomos iš doktoranto vadovui skirtų valandų skaičiaus, išskyrus atvejus kai doktorantas yra užsienietis. Praeito parlamento metu buvo nuspręsta, kad doktorantai parašys savo poziciją/ nuomonę, kurią šio parlamento posėdžio metu jie pristatė. VDU SA prezidentė pasakė žadanti kelti diskusiją su administracija, išsakant tokį doktorantų poreikį. Ateityje į diskusijas įtrauks ir doktorantų klubą. 

Parlamentaras Justas Ivanauskas kėlė klausimą dėl Apeliacinės komisijos sprendimo priežasčių pateikimo ir studento teisės į apeliacinės komisijos apeliacinio skundo įvertinimo dėl procedūrinių pažeidimų tolimesnį apskundimą. Kadangi pats buvo teikęs apeliaciją, kuri nebuvo patenkinta ir nebuvo informuotas apie netenkinimo priežastis ir kur gali toliau kreiptis, jei nesutinka su apeliacijos vertinimu. Todėl J. Ivanauskas siūlo redaguoti esamą Apeliacijų dėl studijų rezultatų vertinimo ir (ar) atsiskaitymo procedūros teikimo nuostatų dokumentą ir pridėti punktą dėl informavimo apie apeliacijos nagrinėjimą ir nuosprendį bei tolimesnius galimus apelianto veiksmus. Nutarta, kad dokumento papildymai, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, bus suformuluoti VDU SA akademinių reikalų komiteto ir pristatyti studentų parlamento posėdžio metu. 

Akademinių komiteto koordiantorė Monika Ražauskaitė su komitetu analizuoja ir ruošiasi koreguoti Dėstytojų vertinimo ir studijavimo apklausą. Esamomis mintimis pasidalins su VDU Studentų parlamento nariais ir tikisi sulaukti komentarų, kurias sritis galima patobulinti.

Kovo 10 dieną vyks šventinis Studentų parlamento posėdis, kuriame bus teikiama VDU Studentų atstovybės veiklos ir finansinė ataskaita, renkamas organizacijos prezidentas bei valdymo organai. Parlamento nariai kviečiami dalyvauti posėdyje gyvai, o kitiems posėdis bus transliuojamas VDU Studentų atstovybės Facebook paskyroje. Einamaisiais klausimais parlamentarai diskutuos sekančiame, balandžio mėnesį vyksiančiame, parlamento posėdyje.

Skip to content