Studentų parlamento posėdis: viešosios valgyklos situacija, skatinamosios stipendijos ir kiti klausimai

Spalio 8-ąją dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nariai rinkosi į paskutinįjį šios kadencijos nuotolinį posėdį. Posėdžio metu aptarti klausimai dėl VDU viešosios valgyklos, skatinamųjų stipendijų, studentų atstovų VDU Senate, VDU Studentų atstovybės (SA) Įstatų ir Darbo programos įgyvendinimo. Taip pat, buvo įtrauktas klausimas dėl ateinančių VDU Studentų parlamento rinkimų organizavimo tvarkos.

Pirmiausia, parlamento nariai diskutavo apie viešąją VDU valgyklą. VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus ir parlamentarai, priklausantys valgyklos darbo grupei, pristatė, kas buvo nutarta paskutiniame susitikime su VDU administracijos direktoriumi Jonu Okuniu. Pasiūlyta į sprendimų priėmimą dėl valgyklos įtraukti visą VDU bendruomenę. Socialinių mokslų fakulteto atstovė Monika Višnevska, teigė, kad galima kurti kelias darbo grupes, kurios dirbtų su skirtingais valgyklos kūrimo modeliais. Galiausiai, nuspręsta, kad dabartinė valgyklos darbo grupė, kurią sudaro Emil Starodubov (HMF), Benas Baranovskis (SMF), Ieva Vengrovskaja (HMF), Tomas Bacevičius (PMDF), Tadas Juodgudis (MF), Monika Višnevska (SMF) ir Paulius Vaitiekus (EVF), paruoš rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir bendruomenės įtraukimo rengiant valgyklos veiklos modelį.

VDU SA prezidentas P. Vaitiekus iškėlė diskusinį klausimą dėl skatinamųjų stipendijų: kokiu mastu ir kokio dydžio stipendijos turėtų būti skiriamos studentams. Parlamentarai sutarė, kad dabartinę stipendijų skyrimo tvarką reikėtų keisti, nes jas gauna labai mažas studentų skaičius, o keliami kriterijai – itin aukšti. Humanitarinių mokslų fakulteto atstovės Ievos Vengrovskajos nuomone, tam, kad studentas maksimaliai stengtųsi, mokytųsi ir galėtų nedirbti, stipendija turi būti tokia, už kurią jis galėtų laisvai pragyventi. Nuspręsta, kad VDU SA prezidentas atliks reikalingus skaičiavimus ir surinks informaciją apie didesnių lėšų gavimo galimybę bei pristatys jas naujai išrinktam parlamentui.

Šiemet baigiasi dabartinių studentų atstovų VDU Senate įgaliojimai ir prasideda rinkimų procesas. Senatas yra kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija, kurioje studentams atstovauja 14 asmenų. Prezidentas pasiūlė pratęsti šešių Senate jau veikiančių kandidatų mandatus dėl jų kompetencijos ir galimybės tęsti pradėtus darbus. Jo siūlymu, Senate toliau turėtų atstovauti bakalauro pakopos atstovės Gabrielė Šturmaitė ir Kristina Balčiūnaitė, magistrantūros pakopos atstovai Greta Šmaižytė, Vytautas Kučinskas ir Dominyka Kurklietytė bei doktorantūros pakopos atstovė Vigilija Žiūraitė. Parlamentarai savo nuomonę apie kiekvieną kandidatą išreikš elektroniniu balsavimu. Taip pat, jie kviečiami prezidentui teikti savo siūlomas kandidatūras į likusias studentų vietas Senate.

Posėdyje buvo aptartas ir tolimesnis dabartinių VDU SA Įstatų redagavimo procesas. Parlamento priimtuose Įstatuose yra klaidų, kurios neatitinka teisės aktų. Prezidentas P. Vaitiekus paprašė parlamento suteikti jam įgaliojimą, kuris leistų kartu su notaru ištaisyti VDU SA Įstatuose esančias korekcines klaidas. Parlamentarai savo nuomonę išreikš elektroniniu balsavimu.

VDU SA Revizijos komisijos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė posėdžio metu pristatė Revizijos komisijos parengtą Studentų darbo programos vykdymo ataskaitą ir rekomendacijas. Pirmoji rekomendacija buvo suburti darbo grupę dokumento redagavimui ir suspenduoti jo vykdymą iki kol dokumentas nebus atnaujintas, antroji – atšaukti ir atsisakyti Studentų darbo programos vykdymo. Po diskusijos, bendru nutarimu sutarta, jog savo nuomonę parlamento nariai išsakys elektroniniu balsavimu: bus sprendžiama, ar tvirtinti Revizijos komisijos pateiktą Darbo programos įgyvendinimo ataskaitą.

Posėdžio pabaigoje aptarta naujo VDU Studentų parlamento rinkimų organizavimo tvarka. Prezidento P. Vaitiekaus siūlymu, VDU SA Valdyba turėtų paruošti laikinąją parlamento rinkimų tvarką (atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19) ir pristatyti ją parlamento nariams kitą savaitę. Numatoma, kad rinkimų procesas prasidės spalio 19 d. Parlamento nariai tokiam siūlymui pritarė.

Posėdyje dalyvavo 23 studentų atstovai ir 3 svečiai. Pirmininkavo Paulius Vaitiekus, sekretoriavo Matas Čepurna.

Skip to content