Studentų parlamentas patvirtino Studentų atstovų veiklos nuostatus bei kėlė kitus klausimus

Gegužės 24 dieną įvyko pakartotinis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nuotolinis posėdis. Posėdžio metu buvo pristatyti studijų programų komitetų Studentų atstovų ir Studijų programų kursų Seniūnų veiklų nuostatai, sudaryta darbo grupė dėl VDU Studentų atstovybės (SA) tiesioginių prezidento rinkimų ir diskutuota apie studentų atstovų Senate bei Taryboje atskaitomybę.

Posėdis prasidėjo nuo naujo Studentų parlamento sekretoriaus rinkimų. Buvo iškeltas tik vienas kandidatas šioms pareigoms – Viktorija Zaveckaitė. Prieštaraujančių šiam siūlymui nebuvo.

Patvirtinus naują parlamento sekretorę, VDU SA Akademinių reikalų koordinatorė Monika Ražauskaitė pristatė studijų programų komitetų Studentų atstovų veiklos nuostatus. Dokumentas skirtas užtikrinti ne tik geresnę komunikaciją tarp Studentų atstovų ir Seniūnų, bet ir reglamentuoti atstovų rinkimų tvarką, nustatyti atstovų teises ir pareigas bei garantuoti reikalingų akademinių žinių suteikimą. Studentų atstovų veiklos nuostatai patvirtinti bendru nutarimu ir artimiausiu metu bus paviešinti VDU SA internetiniame puslapyje.

Kitas pristatytas dokumentas – Studijų programų kursų Seniūnų veiklos nuostatai. Juos pristatė Studentų atstovų koordinatorius Matas Čepurna. Seniūnų veiklos nuostatai reikalingi, kad būtų reglamentuota jų veikla, aiškiai išdėstytos teisės ir pareigos bei nustatyta rinkimų tvarka. Po dokumento pristatymo buvo atkreiptas dėmesys į trūkumus: motyvacinės sistemos nebuvimas, neargumentuotas akademinių žinių akreditavimo poreikis. Parlamentarai nepatvirtino Seniūnų veiklos nuostatų, dokumentas bus patikslintas ir pristatytas kitame posėdyje.

Dar kovo mėnesį iškeltas klausimas – tiesioginiai VDU SA prezidento rinkimai. Parlamento posėdžio metu buvo savanoriškai suburta darbo grupė, kuri toliau vystys šią idėją. Norą dalyvauti veikloje išreiškė šie parlamentarai: Gustė Žukauskaitė, Martynas Butkus, Žygimantas Menčenkovas, Monika Ražauskaitė, Daniel Mačichin, Emil Starodubov, Ieva Vengrovskaja ir Matas Čepurna.

Paskutiniai punktai posėdžio darbotvarkėje – studentų atstovų Senate bei Taryboje atskaitomybė. Martyno Butkaus siūlymu, artimiausiame parlamento susirinkime Senato atstovai turėtų pranešti apie Senate vykdomas veiklas, nuveiktus darbus. Detaliau išdiskutavę šį pasiūlymą, parlamentarai artimiausiame, rugsėjo mėnesį turėsiančiame vykti posėdyje, lauks Senato atstovų bei jų veiklos pristatymo. Apie savo veiklą Taryboje parlamentarams papasakos ir studentų atstovas Kęstutis Jasiulevičius, prisijungęs prie vidinės parlamento komunikacijos kanalo.

Skip to content