Skelbiamas prašymų tikslinei išmokai gauti priėmimas

Įgyvendinant Studijų prieinamumo užtikrinimo specialiųjų poreikių turintiems studentams projektą, siekiama skatinti spec. poreikių turinčius studentus siekti aukštojo mokslo. Projekto metu gerinama universiteto materialinė bazė, personalui organizuojami mokymai, neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti.

Studentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti išmoką 2013/2014 m. m. rudens semestre, turi iki 2013 m. rugsėjo 16 d. Universiteto Studentų reikalų tarnybai pateikti:
· užpildytą ir pasirašytą prašymą tikslinei išmokai skirti;
· asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
· galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Tikslinės išmokos skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, bei atitinkantiems šias sąlygas:
• teisės aktų nustatyta tvarka turintiems nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
• studijuojantiems pirmą kartą pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ar vientisosiose studijose bei laipsnio nesuteikiančiose studijose;
• neturintiems akademinių skolų studijuojamoje programoje ir (ar) nuobaudų, skirtų vadovaujantis Universiteto studijų reguliaminu.
Tikslinė išmoka, kurios dydis yra 520 Lt/mėn., skiriama vieno semestro laikotarpiui ir išmokama į studento nurodytą asmeninę banko sąskaitą iki kiekvieno einamojo mėnesio 27 dienos.
Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:
2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 831Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
• 2013 m. gegužės 27 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-447 „Dėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
• 2013 m. birželio 13 d. Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas Nr. V1-26 „Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Daugiau informacijos teikia
Valstybinis studijų fondas
www.studijuoktobulek.lt

Studentų reikalų tarnyba
• S. Daukanto g. 27 (210-212), 44249 Kaunas
• Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
• Faksas (8 37) 327 977
• El. paštas [ mailto:srt@adm.vdu.lt ]info@srt.vdu.lt
• Internetas Studentų reikalų tarnyba

Skip to content