Parama studentiškoms universiteto organizacijoms

Vytauto Didžiojo universiteto Statutas skelbia, kad universitetas, universiteto Tarybos nustatyta tvarka, remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Remiantis šia Statuto nuostata, VDU studentiškoms organizacijoms skiria tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į universiteto paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto teikiama parama studentiškoms universiteto organizacijoms remti kiekvienais finansiniais metais yra numatoma Universiteto metiniame biudžeto plane, šio lėšos yra valdomos Studentiškų universiteto organizacijų šalpos valdybos bei skiriamos projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į kasmetinį Studentiškų universiteto organizacijų Šalpos valdybos nutarimą dėl projektų konkurso terminų, prioritetų ir specialiųjų reikalavimų nustatymo.

2014 m. studentiškų universiteto organizacijų projektų konkursas

2013 m. birželio 18 d. Šalpos valdybos posėdžio nutarimu buvo patvirtinti 2014 m. projektų konkurso terminai, prioritetai ir specialieji reikalavimai.

2014 m. projektų konkurso prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas.

2014-ieji – jubiliejiniai metai, žymintys atkurtojo VDU 25-metį, todėl projektinės veiklos, orientuotos į jo paminėjimą, yra papildomai skatinamos ir remiamos visose 2014 m. organizacijų projektų paraiškų konkurso prioritetinėse veiklos kryptyse.

2014 m. projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai) darbo dienos pabaigos arba siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2014 m. sausio 15 d. (imtinai), šiuo adresu: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27-212, 44249 Kaunas;
  • projekto paraiška, pateikta po 2014 m. sausio 15 d. ar atsiųsta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2014 m. sausio 15 d., nebus priimama ir vertinama;
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gruodžio 15 d.;
 • organizacija negali pateikti daugiau kaip 3 projekto paraiškų į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
 • tas pats asmuo negali būti nurodytas projekto vadovu daugiau kaip 3 projektuose;
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma neturi viršyti 8000 Lt ribos.

Atsiskaitymas už projekto įgyvendinimą

Įgyvendinusi projektą (tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos) organizacija privalo atsiskaityti už Universiteto skirtų lėšų panaudojimą projekto veikloms vykdyti. Tai atliekama užpildant Projekto įgyvendinimo ataskaitą (prie ataskaitos pridedama su projekto vykdymo veiklomis susijusių iš Universiteto skirtos paramos lėšų atliktų pirkimų sąskaitos-faktūros, turima su projektu susijusi rašytinė ir vaizdinė medžiaga, projekto vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašai bei kita aktuali informacija) ir ją pristatant į Studentų reikalų tarnybą (S. Daukanto g. 27–212) bei elektroninę ataskaitos („Word“ dokumento) versiją atsiunčiant elektroniniu paštu info@srt.vdu.lt.

Skip to content