Fakultetų atstovai patvirtino naują VDU Senato sudėtį

Fakultetų atstovų susirinkimas – yra aukščiausias Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės valdymo organas, kuris turi teisę tvirtinti naują Vytauto Didžiojo universiteto Senatą.

Dėl ankstesnių studentų atstovų neaktyvaus darbo Vytauto Didţiojo universiteto Senate, posėdţių nelankymo, nedalyvavimo elektroniniuose Senato balsavimuose iškilo poreikis atšaukti dalį ankstesnių studentų atstovų iš šio universiteto valdymo organo. Taip pat keletas studentų atstovų jau baigė studijas Vytauto Didžiojo universitete ir nebeturi fizinės galimybės dalyvauti VDU Senato posėdžiuose, todėl buvo teikiama VDU SA Fakultetų atstovų susirinkimui patvirtinti naujus studentų atstovus Vytauto Didţiojo universiteto Senate:
1. Justinas Petkus (pagal uţimamas pareigas, bak., PMDF)

2. Paulius Baltokas (mag.,TF)

3. Rita Bieliauskaitė (mag., MA)

4. Jonas Okunis (dokt., PMDF)

5. Orinta Movsesjan (mag., PMDF)

6. Gintarė Ţukaitė (dokt.PMDF)

7. Lina Paulauskaitė (bak., HMF)

8. Milda Ţaliauskaitė (bak., TF)

9. Odeta Grabauskaitė (bak., PMDF)

10. Donvina Rutkauskaitė (bak., SMF)

11. Monika Stančiauskaitė (bak., GMF)

12. Jurgita Frišmantaitė (bak., SMF)

Skip to content