22 savaitės ir 22 VDU SA darbai

Po Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidento rinkimų praėjo daugiau nei penki mėnesiai, kurie buvo pilni įvairiausių darbų – nuo įvairiausių su studijų sąlygomis susijusių dokumentų redagavimo ir įsitraukimo į darbo grupes iki Pavasario festivalio organizavimo ir narių kompetencijų kėlimo. Antrai kadencijai išrinkta Ieva Vengrovskaja ir jos suburta komanda dalinasi per 22 savaites nuveiktais svarbiausiais darbais, kuriais yra tęsiama ilgametė organizacijos veikla bei siekiama naujų tikslų.

Pagrindinis Ievos išsikeltas tikslas šiai kadencijai yra ir toliau užtikrinti VDU studijų kokybės gerinimą, (atliepiant studentų poreikį) ir gerinti studijų sąlygas universiteto studentams. Siekiant tai įgyvendinti organizacijos nariai puoselėjo akademinio sąžiningumo kultūrą, įsitraukė į universiteto dokumentų redagavimą ir atstovavo studentų nuomonę VDU valdymo organuose.

1. Skatinant akademinio sąžiningumo kultūrą pavasario semestro metu VDU SA inicijavo egzaminų stebėjimą. 19 apmokytų savanorių studentų-stebėtojų dalyvavo 12 egzaminų. Laimei ar nelaimei, buvo pagautas tik vienas nusirašinėjantis studentas, kuriam buvo nutrauktas egzamino rašymas ir įrašytas nulis už galutinį atsiskaitymą.

2. Akademinių reikalų komitetas tęsia Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo redagavimą norinti užtikrinti, kad visi atsiskaitymai VDU būtų vykdomi vienoda tvarka ir taikant vienodas sąlygas studentams. Taip pat taisomas VDU Akademinės etikos kodeksas, prie kurio prisideda Ieva ir Atstovų koordinatorė Monika. Prezidentė dalinasi, kad yra siekiama jog jis būtų artimesnis visiems bendruomenės nariams, o ypač studentams. Atnaujinus esamą kodeksą norėtųsi, kad kiekvienas studentas galėtų suprasti dokumentą ir pritaikyti jį savo kasdienybėje.

3. Studentų parlamento posėdžio metu pristatyti ir parlamento patvirtinti siūlomi Apeliacijų dėl studijų rezultatų vertinimo ir (ar) atsiskaitymo procedūros teikimo nuostatų pakeitimai. Jais siekiama, kad apeliantas gautų pagrįstą atsakymą, jei apeliacija yra nepatenkinta, taip pat, kad komisija galėtų jam pateikti siūlymus, kur kreiptis sprendžiant susidariusią situaciją.

4. Dalyvauta Apeliacinės komisijos posėdžiuose. Pavasario semestro metu studentai pateikė virš 10 apeliacijų. „Pastebime, kad studentams dažnai trūksta argumentavimo ar įrodymų, todėl apeliacijos dažniau būna atmetamos”, – dalinasi Monika.

5. Dalyvauta penkiuose vykusiuose Ginčų komisijos posėdžiuose. Jų metu buvo spręsti tarp dėstytojų ir studentų kilę konfliktai.

6. Kartu su 11 senatorių studentų, atstovaujama ir VDU Senate. Studentai ir toliau užtikrina, kad visuose esamuose ir naujuose VDU organuose bei komisijose būtų studentų atstovai, atestuojant dėstytojus ir toliau stebimi dėstymo ir studijavimo vertinimo anketos rezultatai, taip pat yra išsakoma studentų nuomonė dėl naujai VDU paleidžiamų studijų programų ir studijų dalykų, džiaugiamės, kad sudarytojai atsižvelgia į visas pastabas.

7. Dalyvauta VDU Rektorato ir Tarybos posėdžiuose. Pastaruosiuose, kartu su kitais Tarybos nariais, buvo peržiūrėtas VDU biudžetas. Ieva dalinasi, kad juose buvo svarbu suprasti kaip, dėl išskilusių situacijų šalyje ir pasaulyje bei didėjančių kainų, bus planuojamas kitų metų biudžetas ir siekti, kad to pasekmės būtų kuo mažesnės studentui.

8. VDU SA įsitraukia į įvairias Universiteto diskusija ir darbo grupes, kuriose sprendžiami aktualūs studentui klausimai: dėl studentų nubyrėjimo VDU (joje diskutuojama apie įrankio, kuris užtikrintų studento stebėjimą nuo pat jo atėjimo į aukštąjį mokslą, o ne tik tada kai studentas yra ties iškritimo riba, kūrimą), dėl filosofijos programos ir/arba dalyko (siekiama, kad filosofija išliktų ir būtų kiek įmanoma patrauklesnė šiuolaikiniam studentui, tiek turinio, tiek formos prasme), dėl kompiuterinio raštingumo (siekiant, kad tiek pats testas, tiek dėstomas dalykas būtų aktualus studentų poreikiams), dėl VDU studijų formų tikslesnio reglamentavimo (siekiant, kad studentas, įstojęs į vieną studijų formą, tokią ją ir turėtų – nuotolines, hibridines ar kontaktines studijas).

9. Suorganizuotas susitikimas su studentų atstovais ir visais studentais. Jame buvo aptarti visi prieš tai minėti klausimai, norint geriau suprasti studentų nuomonę bei pasikalbėta apie pavasario semestrą ir ateinančius mokslo metus.

10. Pavasarį įvykdytos dvi bendrabučių patikros. Jos skirtos užtikrinti bendrabučiuose esančios tvarkos laikymąsi, defektų nustatymą. Patikrų metu, kovo mėnesį, buvo išrašyta 16 nuobaudų, o gegužės mėnesį ­– 12. Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Emilija džiaugiasi mažėjančiu nuobaudų skaičiumi, – „tai rodo, kad situacija gerėja ir susiduriama su vis mažiau neatitikimų ar pažeidimų.“

11. Vyko 2 susitikimai su ukrainiečių bendruomene 7 bendrabutyje dėl galimos pagalbos suteikimo ir sugyvenimo sąlygų sutarimo.

12. Pradėtas VDU Bendrabučių kambarių patikros tvarkos aprašo atnaujinimas, siekiant, kad dokumentas atlieptų dabartinio gyventojo poreikius, būtų naudojamas ir aiškiai suprantamas.

VDU SA misijoje išskiriamas atstovavimas VDU studentams nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse. Į studentiško judėjimo veiklą už universiteto ribų aktyviai įsitraukė prezidentė Ieva, Emilija ir akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gustė.

13. Įsitraukta į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklą ir organizuojamas darbo grupes. LSS Tarybos posėdžiuose Ieva kėlė klausimus dėl ukrainiečių studentų padėties bei organizacijos finansinės padėties ir išorinio finansavimo trūkumo. Įsitraukta į LSS darbo grupę apie Narystės strategiją, kuri bus naudojama kaip pagalbos įrankis, norint, kad ateityje kiekviena LSS narė – savivalda, galėtų atitikti minimalius narės reikalavimus.

14. Emilija, kartu su LSS Socialinių ir akademinių reikalų vadove Joana Jasilionyte, dirbo prie Bendrabučių kokybės standarto gairių kūrimo. Jos yra skirtos visoms aukštosioms mokykloms suvienodinti apgyvendinimo paslaugų sistemą, peržiūrėti savo paslaugų kokybę, išanalizuoti problemas ir daryti pokyčius šioje srityje.

15. Atstovavimas studentams Europos universitų aljanse  Transfrom4Europe (T4E). Gegužės pradžioje Lenkijoje vyko Europos universitetų aljanso susitikimas, kuriame dalyvavo VDU studentų atstovės (Gustė Žukauskaitė, Ieva Vengrovskaja ir Tetiana Ponomarenko), buvo aptariama esama aljanso padėtis, studentų galimybių praplėtimas ir ateities planai. Taip pat pasveikinta nauja narė – Ukrainos aukštoji mokykla, bei aptartos aljanso galimybės padėti ukrainiečiams.

Organizacija rūpinasi ir studentų kultūrine gerove, siekia skatinti jų pilietinį sąmoningumą ir puoselėja tradicijas. Organizacinių reikalų komitetas ir visa VDU SA vykdant įvairias veiklas siekia puoselėti bendruomeniškumą aukštojoje mokykloje, rūpintis studentų laisvalaikiu ir integracija į universiteto bendruomenę.

16. Socialinių reikalų komitetas, siekdamas skatinti studentų pilietiškumą ir kviesdamas pastebėti aplink esančius rengė kraujo donorystės akciją ir daiktinės paramos Ukrainos gyventojams rinkimą.

17. Surengtas VDU Pavasario festivalis. Šiemet jis kvietė sprogdinti aplink mus esančius klaidingos informacijos burbulus promo renginyje „Laisvė Sielai Daužo“, diskusijose, uždarymo koncerte ir kitose veiklose, kurias prisiminti galima žiūrint 21-ojo Pavasario festivalio aftemovie.

18. Atgaivintas projektas „Moksleivi, pabūk studentu”. Balandžio 3–9 dienomis vykusiame projekte apie 40 mokinių iš įvairiausių Lietuvos mokyklų susirinko išbandyti studentišką gyvenimą, dominančią studijų programą bei susipažinti su VDU ir VDU SA. Kaip sekėsi projektas plačiau galite sužinoti čia.

19. VDU SA organizuotiems renginiams buvo surasta 15 rėmėjų, pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su Kauno arena ir tęsiamos partnerystės su įvairiomis įmonėmis. Nuolaidas ir partnerių pasiūlymus galite rasti Facebook puslapyje VDU – nuolaidą imu.

Per šiuos mėnesius VDU SA skyrė dėmesį ne tik darbams susijusiems su studijų gerinimu ir studentų interesų atstovavimu, bet ir organizacijai bei jų narių tobulėjimui.

20. Dalyvauta LSS narių organizuotame Grand mokymų cikle. Skirtingų sričių mokymuose atstovybės nariai įgijo tolimesnei veiklai organizacijoje naudingų žinių ir turėjo galimybę susipažinti su kitų savivaldų nariais bei pasidalinti patirtimi.

21. Dalintąsi žiniomis organizuojant ir vedant paskaitas mokymuose. VDU SA organizavo dvejus Grand mokymus – Grand RsV, kuriuose 7 savivaldų nariai kėlė savo kompetencijas komunikacijos srityje bei, kartu su LSU (Lietuvos Sporto universiteto) SA, rengė GrandProject mokymus, skirtus gilintis į projektų rašymą ir valdymą. Taip pat, Emilija ir Ieva vedė mokymus kitų savivaldų nariams, atitinkamai – apie dirbančiųjų studentų socialines garantijas ir studentų iniciatyvumą nevyriausybinėse organizacijose.

22. Nuolatos stengiamasi palaikyti organizacijos narių gerbūvį, augimą ir motyvaciją. Žmogiškųjų išteklių komitetas organizavo filmų vakarus, neformalias išvykas, skirtas stiprinti ryšį tarp narių ir organizacijos alumni. Taip pat, vykdė motyvacinius pokalbius su nariais bei puoselėjo ilgametes organizacijos tradicijas.

Užnugary palikusi dar vieną veiklos kupiną pusmetį prezidentė juokauja, kad kandidatuodama antrai kadencijai suprato jog nebus lengviau. Ji džiaugiasi pasiektais rezultatais bei „šios organizacijos veikla, kiekvienu jos nariu, kuris skiria šiai savanoriškai veiklai daugybę savo laiko taip augdamas pats, augindamas organizaciją ir veikdamas vardant studento, tuo tarpu – vardan savęs.“ Ieva tikisi, kad naujas ruduo, nauji studentai atneš naujų iššūkių, galimybių ir jėgų, pasiekti arba bent pradėti darbus tose srityse, kuriose dar sunkiai pasistūmėjome.

Skip to content