2015 m. VDU studentiškų organizacijų paramos konkursas

Vytauto Didžiojo universiteto Statutas skelbia, kad universitetas, universiteto Tarybos nustatyta tvarka, remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Remiantis šia Statuto nuostata, VDU studentiškoms organizacijoms skiria tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į universiteto paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto teikiama parama studentiškoms universiteto organizacijoms remti kiekvienais finansiniais metais yra numatoma Universiteto metiniame biudžeto plane, šio lėšos yra valdomos Studentiškų universiteto organizacijų šalpos valdybos bei skiriamos projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į kasmetinį Studentiškų universiteto organizacijų Šalpos valdybos nutarimą dėl projektų konkurso terminų, prioritetų ir specialiųjų reikalavimų nustatymo.

2015 m. pagrindinis studentiškų universiteto organizacijų projektų konkursas

2014 m. gruodžio 1 d. Šalpos valdybos posėdžio nutarimu buvo patvirtinti 2015 m. pagrindinio projektų konkurso terminai, prioritetai ir specialieji reikalavimai.

2015 m. projektų konkurso prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
 5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas.

Artes liberales – tai VDU bendruomenės narius vienijanti laisvųjų menų universiteto idėja. Universitete papildomai skatinamas ir remiamas šios idėjos aktualizavimas visose organizacijų projektų paraiškų konkurso prioritetinėse veiklos kryptyse – per projektines veiklas, orientuotas į plataus tarpdisciplininio išsilavinimo, kritinio mąstymo, gebėjimo laisvai reikšti mintis ir diskutuoti, betarpiško studentų-dėstytojų santykio, mokymosi visą gyvenimą svarbos akcentavimą, skatinamos ir remiamos.

2015 m. pagrindinio projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • originalias paraiškas projektų konkursui studentiškos organizacijos gali teikti bei nurodytus el. dokumentų versijas atsiųsti el. paštu info@srt.vdu.lt iki 2015 m. sausio 30 d. (imtinai) darbo dienos pabaigos arba originalias projektų paraiškas siųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2015 m. sausio 30 d. (imtinai), šiuo adresu: Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba, S. Daukanto g. 27–212, LT-44249 Kaunas;
  • paraiškos ir dokumentai, atsiųsti po nurodytos datos, arba atsiųsta originali projekto paraiška su pašto žyma, rodančia, kad ji buvo išsiųsta po sausio 30 d., nebus priimama ir vertinama;
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d.;
 • organizacija negali pateikti daugiau kaip 3 projekto paraiškų į vieną prioritetinę veiklos kryptį;
 • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai;
 • tas pats asmuo negali būti nurodytas projekto vadovu daugiau, kaip 3 projektuose;
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į  I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį neturi viršyti 6905, 60 Lt (2000 eurų) ribos.

Atsiskaitymas už projekto įgyvendinimą

Įgyvendinusi projektą (tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos) organizacija privalo atsiskaityti už Universiteto skirtų lėšų panaudojimą projekto veikloms vykdyti. Tai atliekama užpildant Projekto įgyvendinimo ataskaitą (prie ataskaitos pridedama su projekto vykdymo veiklomis susijusių iš Universiteto skirtos paramos lėšų atliktų pirkimų sąskaitos-faktūros, turima su projektu susijusi rašytinė ir vaizdinė medžiaga, projekto vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašai bei kita aktuali informacija) ir ją pristatant į Studentų reikalų tarnybą (S. Daukanto g. 27–212) bei elektroninę ataskaitos („Word“ dokumento) versiją atsiunčiant elektroniniu paštu info@srt.vdu.lt.

Skip to content